Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại An Giang và Bắc Kạn

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại An Giang

Căn cứ: Quyết định 103/2016/QĐ-UBND

Theo khoản 2 Điều 5 Quyết định 103/2016/QĐ-UBND diện tích tối thiểu tách thửa với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh tại An Giang như sau:

Khu vực

Diện tích tách thửa tối thiểu

Phường

35 m2

Thị trấn

40m2

45m2

 

Diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bắc Kạn

Căn cứ: Điều 11 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Diện tích tối thiểu được tách thửa và cấp Sổ đỏ là 30 m2 và có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi mà có độ dài tối thiểu là 03 m.