Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Hải Phòng và Cần Thơ

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Hải Phòng

Căn cứ: Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND

Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

Đối với khu vực đô thị: Phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m và đảm bảo tổng diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Cần Thơ

Theo Điều 4 Quyết định 19/2014/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu tại Cần Thơ tính theo khu vực, cụ thể:

Khu vực

Diện tích tách thửa tối thiểu

Các phường, thị trấn

40m2

Các xã

60m2