Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ: Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

Theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu diện tích tối thiểu và kích thước còn lại sau khi tách thửa đất (không bao gồm phần diện tích hành lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo:

Đối với đất ở đã xây dựng nhà ở:

Khu vực

Diện tích tách thửa tối thiểu

Phường – 45m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới > 20 m;

– 36m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới < 20m;

 Riêng tại địa bàn thị trấn, các xã và huyện Côn Đảo 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở:

Khu vực

Diện tích tách thửa tối thiểu

 Địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m
 Khu vực còn lại 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

 

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Diện tích và kích thước thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.